ελληνικά
      
 
 

                                  
  Inlays are applied to all kinds of veneer and wood before the finish creating the desired pattern. They can also be applied to leather and semi leather. Inlays can be made from all kinds of veneer as well.

                    inlay 370

                    inlay 452

                    inlay A

                    inlay B

                    inlay C

                    inlay D
 
                    inlay E

                   inlay H
 
                    inlay I

                    inlay K

                    inlay L

                   inlay M

                    inlay P

                   inlay R

                   inlay S

                    inlay TH

                   inlay Z
 

        fine albums for fine works  by Andreas  Karayiannis                                                            copyright Andreas Karayiannis Custom Albums 2001-2007