ελληνικά
      
 
 

                                  
 
The most important thing concerning books of wishes/impressions/guests is that they can be adapted to the innumerable covers included in the samples adding all the possibilities of custom-handmade manufacture. For an impressive result choose a particular kind of paper.

                                                    
                                                                                         some indicative designs  
                  
                                                   
                                   
whishes 1                 whishes 2                  whishes 3                  guests 4                     guests 5

                                                       
                      
        impressions 1                 guests
2                    guests 3                   guests 4                 impressions 5   
      
 

        fine albums for fine works  by Andreas  Karayiannis                                                           copyright Andreas Karayiannis Custom Albums 2001-2007